ಸಮುದಾಯ

 • The leg is thin and the tree does not grow properly. What do you need?

  The leg is thin and the tree does not grow properly. What do you need?

  0

  0

  0

 • If potash is not used in basal dose then at what stage in maize we apply potash And zinc sulphate

  Fertilizer

  0

  0

  0

 • Why the leaves colour appears violet

  Leave colour

  0

  0

  0

 • What is problem with this guava plant

  Wilting

  0

  0

  0

 • My seeds are not showing any signs of germination

  Tomato is the first plant I have planted in my life and it is not showing any signs of germination. I followed a youtube tutorial and have planted using tomato slices. There is also some kind of white mesh like fungus growing on the slice. I have planted it in a Ashirvad Atta 10kg bag and there is one crack and there is white mesh growing there too. Please help. My previous tomato plant had the same problem

  0

  0

  2

 • ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕಳೆಬಹಳವಿದೆ(ಜಿಗಳಗಣ್ಣಿ)ಇದನ್ನ ನಾಶಮಾಡಲು ಯಾವ ಔಷದ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ತಿಳಿಸಿ ಸರ್.

  ಎಲ್ಲಾ ಸಸಿಗಳು ಚನ್ನಾಗಿವೆ,ಕಳೆನ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ

  0

  0

  0