ಸಮುದಾಯ

 • What is problem pls solution

  That plant in yellow colour and next to death what is problem and give me solution

  5

  0

  7

 • 10 ದಿನದ ಸಸಿ

  ಈಗಿದೆ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು

  2

  0

  2

 • Which desease is this..?

  Some tomatoes are looking like this

  2

  0

  2

 • Suggest me a medicine

  Either spray or powder

  2

  0

  3

 • ಬಿಳಿ ನೋಣ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿವೆ ಎಲೆ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣ ಬಂದು ಮುದುರು ಆಗೀವೆ

  ಎಲೆಗಳು ಮುದುರು ಆಗಿವೆ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರಿಗಿವೆ

  0

  0

  0

 • Look on leave

  Lefs problem

  0

  0

  0