ಸಮುದಾಯ

 • What should be the organic solutions for this

  Chilli leaf is twisting and down side white colour insects and little fly.

  3

  0

  8

 • Bitter gourd plant

  Bitter gourd plants becoming like this ,is this plant effected by fungul ,what type of fungul disease and solution please sir

  3

  0

  2

 • What's the problem?

  Black darkness

  7

  0

  4

 • ಈ ಹೂವುಗಳು ಯಾಕೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿವೆ ಮೊದಲು ದೊಡ್ಡ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಬಿಡುತಿತ್ತು

  ಹೂವುಗಳು ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣದಾಗಿವೆ ಇವಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ pls ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಪರಿಹಾರ ಹೇಳಿ

  2

  0

  1

 • What is problem in cucumber?

  Fruit shape change in cucumber

  5

  0

  5

 • What is this

  No growth

  0

  0

  0