ಸಮುದಾಯ

 • Chill

  Chill trips control medicine

  4

  0

  9

 • My nursery of rise not developing

  Yellow colour

  7

  0

  8

 • cotton 30 days

  Kandiaro

  4

  0

  3

 • ನಮ್ಮ ಜೋಳ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಲಹೆ

  ಇದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ನಿಡಿ

  4

  0

  2

 • Cracks on ripen tomatoes

  Cracks are observed in max tomatoes after ripening. And all tomatoes are not getting good size sir.what is the problem.

  7

  0

  9

 • Does Potato add the layer of lipids in the body and disturbs the lipid Profile and Cholestrol level?

  My Doctor asked me to avoid potatoes in order to lowrr my Cholestrol Levels.

  0

  0

  0