ಸಮುದಾಯ

 • What is this weed in rice

  Roots are tuberose

  2

  0

  1

 • This is an infected kheera plant,can any one suggest me which medicine should I apply to this plant to get rid of disease

  Margins of Young leafs are curled up wards..later when leaf gets older,it becomes yellow.

  2

  0

  3

 • Tobacco caterpillar 🐛

  My crop is affected with tobacco caterpillar. The pest infestation is normal. Does it control if I spray with emamectin benzoate

  4

  0

  11

 • What is the problem with this plant of blue berry

  New growing leaves getting dry and all leaves having tiny spots on whole surface

  0

  0

  0

 • Netti suttagotaide 3 months complete aagide innu gaddi aagta ila

  Gaddi aagta ila

  0

  0

  0

 • ಇದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಔಷಧ ತಿಳಿಸಿ ಸರ್

  ಬಿಳ್ಳಗೆ ಎಲೆಯನ್ನು ಕತರಿಸಿದಾಗೆ

  0

  0

  0