சமூகம்

 • What should be the organic solutions for this

  Chilli leaf is twisting and down side white colour insects and little fly.

  3

  0

  2

 • What's the problem?

  Black darkness

  7

  0

  3

 • மல்லிகை கருகு வதர்க்கன காரணங்கள் மற்றும் தீர்வுகள்.

  மல்லிகை இளஞ் சிவப்பு நிறமாக மாறி பூக்கள், மொட்டுக்கள் அனைத்தும் கருகி விடுகிறது.

  6

  0

  0

 • Kindly any one suggests me how does control it.

  I don't know about this problem.kindly suggest me

  2

  0

  2

 • Bitter gourd plant

  Bitter gourd plants becoming like this ,is this plant effected by fungul ,what type of fungul disease and solution please sir

  2

  0

  1

 • இலை சுருட்டு கொண்டிருக்கிறது

  செடிகளின் நுனியில் வரும் இலைகள் சுருண்டு கொண்டு உள்ளது இதற்கு என்ன செய்வது

  2

  0

  0