சமூகம்

 • இந்தப் பூச்சி தாக்குதல் அதிகமாக பாதிப்பு ஏற்படுகிறது தென்னைமரத்தில்

  பத்துக்கும் மேற்பட்ட மரத்தை மூச்சிலும் இது தாக்கிவிட்டது . இதை எவ்வாறு கட்டுப்படுத்த வேண்டும் உடனே ஆலோசனை தாருங்கள்

  2

  0

  2

 • Why my rose buds are turn black

  My rose buds turning black and small

  0

  0

  0

 • Plant not growing ..

  8 month old plant , not growing

  0

  0

  1

 • Lemon tree, More than 3 years old tree.

  Not bearing flowers and seed😭😭

  0

  0

  3

 • What is eating the green Chilli plant? How to fix it.please suggest.

  What is eating the green Chilli plant? How to fix it.please suggest.

  0

  0

  0

 • Pulm tree is not bearing fruits after flowering from last 2 years . pls help

  Pulm tree is not bearing fruits after flowering from last 2 years . pls help. Someone told me that we need to seed one more plant for pollination?

  0

  0

  1